Oferta

Ekspertyzy ornitologiczne dla programów rolnośrodowiskowych 4.8-4.11 (PROW 2014-2020)

- Inwentaryzacja ornitologiczna TUZów (łąk i pastwisk) w gospodarstwie rolnym, celem której jest określenie występowania co najmniej jednego z tzw. gatunków kwalifikujących, będący warunkiem przystąpienie do któregoś z "pakietów ptasich" (4.8 - 4.11). W ramach usługi wykonuje się dokumentację dla rolnika, a w niej m.in.: mapy działek z powierzchniami niekoszonymi w danym roku zobowiązania, ustala się plan wypasu na działkach rolnych oraz uzupełnia plan działalności rolnośrodowiskowej w porozumieniu z doradcą r-ś.

Ekspertyzy ornitologiczne przed termomodernizacją budynków

• Inwentaryzacje przyrodnicze ocieplanych budynków z określeniem składu gatunkowego i ilościowego zasiedlających je ptaków

• Ustalanie zaleceń ochronnych obejmujące zakres niezbędnych prac, jakie należy wykonać w ramach zabezpieczania ptaków gniazdujących oraz rekompensaty za utracone siedliska ptaków (budki i inne miejsca lęgowe)

• Nadzór przyrodniczy nad wywieszaniem budek (określenie rodzaju budek, ilości, miejsca i metody montowania na elewacjach)

Farmy wiatrowe - Monitoring przedinwestycyjny i poinwestycyjny

Wykonywanie dokumentacji na podstawie badań liczebność i rozmieszczenia gatunków ptaków na terenie projektowanej inwestycji oraz określanie wpływu planowanej lub uruchomionej inwestycji na awifaunę. Podstawą metodyki monitoringu są rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”.

Aspekt prawny

● Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Zgodnie z art. 6 tej ustawy, nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi, czyli zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania im bólu lub cierpień, jest zabronione. W przypadku

remontów, w tym ocieplania budynków, mamy często do czynienia z zamurowywaniem żywych zwierząt (np. ptaków siedzących na gniazdach, nietoperzy w schronieniach, nielotnych młodych), co prowadzi do ich powolnej, głodowej śmierci w męczarniach, albo z wyrzucaniem piskląt i nielotnych nietoperzy z gniazd i schronień, także powodującym ich szybszą lub wolniejszą śmierć.

Art. 35 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że kto zabija zwierzę bez uzasadnienia lub w sposób niehumanitarny, albo znęca się nad nim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a jeśli sprawca takiego czynu działa ze szczególnym okrucieństwem zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 2.

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

Wszystkie gatunki ptaków, które często wykorzystują budynki jako miejsca swego gniazdowania, a także wszystkie występujące w Polsce nietoperze, objęte są na podstawie tego Rozporządzenia ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to, że na podstawie § 6, obowiązują w stosunku do nich następujące zakazy, które mogą mieć zastosowanie przy prowadzeniu prac remontowych w budynkach: zabijania, niszczenia ich jaj i postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, lęgowisk, zimowisk i innych schronień, wybierania ich jaj, umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce.

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

● Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

● Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska